Postup reklamace zboží

Zboží zakoupené u Sunnysoftu můžete v případě výrobní vady reklamovat jedním z uvedených způsobů:

 • osobní reklamací na libovolné prodejně Sunnysoft.
 • zasláním na: Sunnysoft reklamace, Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 190 00 s průvodním dopisem.
 • přímým objednáním (zdarma) reklamace u autorizovaného značkového servisu podle výrobce viz níže. Výhodou reklamace v autorizovaném servisu je především urychlení vyřízení reklamace (ušetříte čas za dopravu mezi Sunnysoftem a servisním střediskem). Veškerý sortiment prodávaný Sunnysoftem je z oficiální české distribuce a vztahuje se na něj plnohodnotná záruka poskytovaná autorizovanými servisy v ČR.

Seznam autorizovaných servisů podle značek


Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
  2. „Prodávající“ je obchodní společnost Sunnysoft, s.r.o., se sídlem Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9; IČ: 25753215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 67120.
  3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.
  4. Kupující převzetím Zboží od Prodávajícího souhlasí s reklamačním řádem. V případě zásilkového prodeje se převzetím Zboží rozumí okamžik převzetí Zboží Kupujícím od dopravce.
 2. Záruční podmínky

  1. Záruční doba je stanovena zákonem, pokud není u Zboží výslovně prodloužena (např. doživotní záruka). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, tzn. dnem uvedeným na dodacím dokladu nebo převzetím Zboží v případě zásilkového prodeje. Zákonná záruka pro spotřebitele je 24 měsíců.
  2. Kupující má právo po dobu běhu záruční lhůty uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci (záruka) na Zboží, které vykazuje vadu, které bylo zakoupeno u Prodávajícího.
  3. V případě, že Zboží není opatřeno sériovým číslem, je Kupující povinen prokázat nákup Zboží u Prodávajícího. Kupující tak může učinit například předložením nákupního dokladu, odkazem na číslo nákupního dokladu, odkazem na číslo objednávky a v případě, že na nákupním dokladu bylo uvedeno jméno Kupujícího, tak odkazem na místo a datum nákupu. V případě opakované reklamace doporučujeme pro usnadnění vyřízení reklamace předložit reklamační protokoly, zejména pokud byla reklamace vyřízena výměnou věci a nebo pokud od nákupu uběhla doba delší než délka záruční doby.
  4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Zboží, provedené pracovníky Prodávajícího.
  5. Reklamace nebude uznána zejména z těchto důvodů: Zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami nebo sériovými čísly. Dále záruka nebude uznána na závady vzniklé mechanickým poškozením Zboží, elektrickým přepětím, poškozením používáním v prostředí které neodpovídá v některém parametru předepsanému prostředí, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží, pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, pokud se závada projevuje v kombinaci se software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím nesprávného programového vybavení či spotřebního materiálu, pokud Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, Zboží, které bylo upravováno zákazníkem, při chybně provedeném upgrade biosu, firmware nebo pokud Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
  6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  7. Za výběr příslušenství zodpovídá pouze Kupující. V našich prodejnách doporučujeme pouze vysoce kvalitní, otestované a osvědčené příslušenství (originální k dané značce, tak i neoriginální). Prodávající neručí Kupujícímu za vady vzniklé neopatrnou nebo jinak neodpovídající manipulací zařízení s příslušenstvím. Prodávající doporučuje v případě nejasností nebo pocitu, že by mohlo příslušenství poškodit zařízení Kupujícího, obrátit se na zákaznickou podporu Prodávajícího, kde bude dané příslušenství předvedeno.
  8. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy písemně upozorněn (např. označením "použité Zboží" na daňovém dokladu). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
  9. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.
  10. V případě, že Zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem.
  11. Žádost o přeregistrování software vázaného na ID zařízení lze uplatnit jen na základě krádeže či výměny základní desky tohoto zařízení (oboje je třeba doložit policejním nebo servisním protokolem). Přeregistraci software nelze uplatnit při výměně či ztrátě zařízení.
  12. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu, kterou Kupující vytkne.
  13. Při předání reklamovaného Zboží k opravě, je povinností Kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození pokud povaha Zboží takové jednání připouští. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na reklamovaném Zboží.
 3. Nadstandardní záruka od výrobce

  1. Někteří výrobci poskytují na své výrobky delší záruku než je záruka stanovená zákonem. V takovém případě majitel výrobku uplatní tuto rozšířenou záruku přímo u výrobce.
 4. Vyřízení reklamace

  1. Reklamaci může Kupující uplatnit přímo v autorizovaném servisním středisku (viz. seznam zpět). Kupující může reklamaci uplatnit i v místě Prodávajícího odkud Prodávající reklamované Zboží dále přepošle do uvedeného autorizovaného servisu. Místem pro uplatnění reklamace u Prodávajícího je adresa Sunnysoft, s.r.o. – reklamační oddělení, Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 190 00 (vchod do prodejny).
  2. Kupující může vadné Zboží odeslat Prodávajícímu na vlastní náklady přepravní službou. V případě oprávněné reklamace hradí Prodávající poštovné v přiměřené výši. Zásilku je nutno odeslat na adresu: „Sunnysoft s.r.o. - REKLAMACE, Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9“. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží a průvodní dopis obsahující popis závady dle čl. B.12, údaje nutné pro identifikaci nákupu dle čl. B.3 a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo, příp. E-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady Prodávajícího nebude přijato.
  3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
  4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci za věc se stejnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce. V případě, že se již na trhu není dostupná věc se stejnými užitnými vlastnostmi nebo od stejného výrobce, může Prodávající nabídnout Kupujícímu věc s podobnými užitnými vlastnostmi a nebo od jiného výrobce. Týká-li se vada jen součásti věci, může Kupující za stejných podmínek požadovat výměnu součásti. V případě, že takovýto postup není možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci a nebo od smlouvy odstoupit a Prodávající vystaví Kupujícímu dobropis.
  5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo věc vyměnit a nebo od smlouvy odstoupit a Prodávající vystaví Kupujícímu dobropis. V případě výměny věci bude věc vyměněna za věc se stejnými užitnými vlastnostmi od stejného výrobce. V případě, že se již na trhu není dostupná věc se stejnými užitnými vlastnostmi nebo od stejného výrobce, může Prodávající nabídnout Kupujícímu věc s podobnými užitnými vlastnostmi a nebo od jiného výrobce.
  6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu v zákonné lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  7. Prodávající po řádném vyřízení Reklamace obvykle vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží pomocí SMS, emailu nebo telefonickým hovorem (pokud Kupující takové údaje poskytne). Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude Zboží zasláno na adresu Kupujícího nebo bude nabídnuto k osobnímu převzetí na provoznově Kovanecká 2390/1a, Praha 9. V případě nepřevzetí informace o vyřízení reklamace se předpokládá, že reklamace je vyřízena k převzetí na provozovně Kovanecká 2390/1a, Praha 9 (viz kontakty) kde se kupující dostaví osobně. Doba trvání reklamace platí od dne převzetí reklamovaného Zboží od Kupujícího nebo od Kupujícím pověřeného dopravce do dne vyřízení reklamace nebo předání Prodávajícím přepravní službě k doručení.
  8. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace Zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou Zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci Zboží.
  9. V případě neodsouhlasení odhadu případných nákladů na pozáruční opravu zákazníkem Prodávající přeúčtuje diagnostiku a dopravu podle platného ceníku. Pokud nebude opravené zboží vyzvednuto do 3 měsíců od data ukončení reklamace nebo opravy, má společnost Sunnysoft s.r.o. právo zařízení zpeněžit a takto získané finance použít na úhradu vzniklých nákladů.
  10. Zboží bude vydáno pouze na základě předložení reklamačního protokolu.
  11. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle (+420) 261 215 216.
 5. Pozáruční oprava

  1. Prodávající u vybraných zařízení nabízí provedení pozáruční výměny zabudovaných baterií, výměnu prsklého displeje nebo legální aktualizace mapových podkladů. Zboží lze vždy po předchozí telefonické dohodě s prodejnou předat osobně. Pozáruční servis bude proveden na náklady Kupujícího, který se poskytnutím souhlasu s opravou zavazuje uhradit smluvní cenu opravy. Seznam opravovaných zařízení a ceny opravy jsou k dispozici na www.sunnysoft.cz nebo na vyžádání.
 6. Právo na vrácení Zboží a peněz spotřebiteli

  1. Právo na vrácení Zboží a peněz spotřebiteli je zaručeno podle obchodních podmínek internetového obchodu Sunnysoft.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Tento reklamační řád je k dispozici v provozovně Prodávajícího nebo jako dokument ke stažení na www.sunnysoft.cz.
  2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 2. 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
  3. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce.
.